Gebruiksvoorwaarden Greenfingersonline Advies

De dienst “Greenfingersonline Advies” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Greenfingersonline. Aan het gebruik van Greenfingersonline Advies zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Greenfingersonline Advies te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Greenfingersonlinel schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst


1.1. Greenfingersonline Advies geeft advies over onderhoud en verzorging van planten.

1.2. Om Greenfingersonline Advies te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Greenfingersonline mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Greenfingersonline heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met Greenfingersonline Advies worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Greenfingersonline voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels


2.1. Het is verboden Greenfingersonline Advies te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien Greenfingersonline constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Greenfingersonline zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.3. Indien naar het oordeel van Greenfingersonline hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Greenfingersonline of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Greenfingersonline gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4. Greenfingersonline is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.5. Greenfingersonline kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Greenfingersonline van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud


3.1. Greenfingersonline spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Greenfingersonline onderhoudt Greenfingersonline Advies actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Greenfingersonline mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Greenfingersonline Advies aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Greenfingersonlinel zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom


4.1. De dienst Greenfingersonline Advies, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Greenfingersonline. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Greenfingersonline, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Greenfingersonline heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Greenfingersonline, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Greenfingersonline zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Greenfingersonline Advies, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Greenfingersonline daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Greenfingersonline zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van Greenfingersonline Advies is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, via iDealbetaling, via creditcard, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6.Aansprakelijkheid


6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Greenfingersonline beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Greenfingersonline is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Greenfingersonline meldt.

6.4. In geval van overmacht is Greenfingersonline nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging


7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan door voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
7.3. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden


8.1. Greenfingersonline mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2. Greenfingersonline zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen


9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Greenfingersonline Advies worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Greenfingersonline gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Greenfingersonline wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Greenfingersonline is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Greenfingersonline Advies of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.